ವಿಶಾಲಾ ಆರಾಧ್ಯ-ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ವಿಶಾಲಾ ಆರಾಧ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ

ಬಯಲುಡುಗೆಯ ಬೊಂತಾದೇವಿ

ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ ಸುಲೋಚನಾ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಬಯಲುಡುಗೆಯ ಬೊಂತಾದೇವಿ

ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ-ಡಾ. ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಶಲವಡಿಮಠ

ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ ಡಾ. ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಶಲವಡಿಮಠ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ

ಶರಣಪ್ಪ ತಳ್ಳಿ ಕುಪ್ಪಿಗುಡ್ಡ ಕವಿತೆ-ನಾಕು ಸಲಿಗೆ ನಾಲಿಗೆ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಶರಣಪ್ಪ ತಳ್ಳಿ ಕುಪ್ಪಿಗುಡ್ಡ ನಾಕು ಸಲಿಗೆ ನಾಲಿಗೆ

ಮಲಯಾಳಂ ಕವಿತೆಯ ಅನುವಾದ-ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದರೇ

ಅನುವಾದ ಸಂಗಾತಿ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದರೇ ಮಲಯಾಳಂ ಮೂಲ: ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್. ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ:ಐಗೂರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್, ಜಿ.

ಲಲಿತಾ ಪ್ರಭು ಅಂಗಡಿ-ರಘುಪತಿ ಗಿರಿಸತಿ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಲಲಿತಾ ಪ್ರಭು ಅಂಗಡಿ ರಘುಪತಿ ಗಿರಿಸತಿ

ನಂಜನಗೂಡು ತಿರುಮಲಾಂಬಾ ಇಂದು ಜನ್ಮದಿನದ ನಿಮಿತ್ತ

ನೆನಪು ಎಲ್. ಎಸ್. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಂಜನಗೂಡು ತಿರುಮಲಾಂಬಾ

ಪ್ರೊ ರಾಜನಂದಾ ಘಾರ್ಗಿಯವರ ಹೊಸ ಗಜಲ್

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಪ್ರೊ ರಾಜನಂದಾ ಘಾರ್ಗಿ ಗಜಲ್

ಮಕ್ಕಳ ಕವಿತೆ ಅರುಣಾ ರಾವ್ ಹಬ್ಬಗಳು