ಜಿ.ಎಸ್.ಹೆಗಡೆ-ನಾನು ಬೆಕ್ಕು ( ಸ್ವಗತ) ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ

ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಗಾತಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಹೆಗಡೆ ನಾನು ಬೆಕ್ಕು ( ಸ್ವಗತ) ನಾನು ಬೆಕ್ಕು ( ಸ್ವಗತ)

ಅರುಣಾ ನರೇಂದ್ರ ಗಜಲ್

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಗಜಲ್ ಅರುಣಾ ನರೇಂದ್ರ

ನಯನ ಭಟ್ ಗಜಲ್

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ನಯನ ಭಟ್ ಗಜಲ್

ಅನಸೂಯ ಜಹಗೀರದಾರ ಕವಿತೆ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಕವಿತೆ ಅನಸೂಯ ಜಹಗೀರದಾರ

ಆತನಲ್ಲಮ ಬಯಲ ತಬ್ಬಿದ ಮಹಾತ್ಮ

ಆತನಲ್ಲಮ ಬಯಲ ತಬ್ಬಿದ ಮಹಾತ್ಮ ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಡಾ. ಪುಷ್ಪಾ ಶಲವಡಿಮಠ

ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮಿ ಜಿನೈಕ್ಯ

ನುಡಿ ನಮನ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮಿ

ಭಾರತಿ ಅಶೋಕ್ ಕವಿತೆಯಾದ ಭಾವದಲಿ

ಕಾವ್ಯಸಂಗಾತಿ ಭಾರತಿ ಅಶೋಕ್ ಕವಿತೆಯಾದ ಭಾವದಲಿ

ಹಮೀದಾ ಬೇಗಂ ದೇಸಾಯಿಯವರ ಗಜಲ್

ಕಾವ್ಯಸಂಗಾತಿ ಗಜಲ್ ಹಮೀದಾ ಬೇಗಂ ದೇಸಾಯಿ

ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಕಲಿಸಿದ ಕಲ್ಯಾಣದ ಶರಣರು

ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ ಡಾ.ದಾನಮ್ಮ ಝಳಕಿ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಕಲಿಸಿದ ಕಲ್ಯಾಣದ ಶರಣರು

ಅಂಕಣ ಬರಹ ಕ್ಷಿತಿಜ ಭಾರತಿ ನಲವಡೆ ಗುರಿ