ಮಕ್ಕಳ ಕವಿತೆ ಅರುಣಾ ರಾವ್ ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆ

ರೇಡಿಯೋ ನೆನಪುಗಳ ಸುತ್ತ-ನಯನ ಭಟ್.

ರೇಡಿಯೋ ನೆನಪುಗಳ ಸುತ್ತ-ನಯನ ಭಟ್. ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ರೇಡಿಯೋ ನೆನಪುಗಳ ಸುತ್ತ

ರೋಹಿಣಿ ಯಾದವಾಡ ಹಾಯ್ಕುಗಳು

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ರೋಹಿಣಿ ಯಾದವಾಡ ಹಾಯ್ಕುಗಳು

ದೀಪಿಕಾ ಚಾಟೆ-ಗಜಲ್

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಗಜಲ್ ದೀಪಿಕಾ ಚಾಟೆ

ಮಾಜಾನ್ ಮಸ್ಕಿ-ಗಜಲ್

ಕಾವ್ಯಯಾನ ಗಝಲ್ March 17, 2023admin ಮಾಜಾನ್ ಮಸ್ಕಿ-ಗಜಲ್ ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಮಾಜಾನ್ ಮಸ್ಕಿ ಗಜಲ್

ನಾನು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯ-ಡಾ ಡೋ.ನಾ.ವೆಂಕಟೇಶ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಡಾ ಡೋ.ನಾ.ವೆಂಕಟೇಶ ನಾನು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯ

ಪುತಿನ ಜನ್ಮದಿನ-ಕೃಷ್ಣಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮಹಾಕವಿ – ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರ
ಪು. ತಿ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ

ನೆನಪು ಕೃಷ್ಣಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮಹಾಕವಿ – ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರ ಪು. ತಿ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ

ಸುರೇಶ್ ಕಲಾಪ್ರಿಯಾ ಕವಿತೆ ನೀಲಿಯುಡುಗೆಯ ಕನಸುಗಳು

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ನೀಲಿಯುಡುಗೆಯ ಕನಸುಗಳು ಸುರೇಶ್ ಕಲಾಪ್ರಿಯಾ