ಇಮಾಮ್ ಮದ್ಗಾರ ಕವಿತೆ-ಕಣ್ಣಿನ ಶಕೆ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಕಣ್ಣಿನ ಶಕೆ ಇಮಾಮ್ ಮದ್ಗಾರ

ನಾಗಜಯ. ಗಂಗಾವತಿ ಕವಿತೆ-ಅಸ್ತಿತ್ವ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಸ್ತಿತ್ವ ನಾಗಜಯ ಗಂಗಾವತಿ.

ಮಾಜಾನ್ ಮಸ್ಕಿ-ಗಜಲ್

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಗಜಲ್ ಮಾಜಾನ್ ಮಸ್ಕಿ

ಮಹಾತ್ಮ-ಅರುಣಾರಾವ್-ಮಹಾತ್ಮ

ಮಕ್ಕಳ ಕವಿತೆ ಮಹಾತ್ಮ. ಅರುಣಾರಾವ್

ಅರ್ಚನಾ ಯಳಬೇರು-ಗಜಲ್

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಗಜಲ್ ಅರ್ಚನಾ ಯಳಬೇರು

ಅಂಕಣ ಸಂಗಾತಿ ಹನಿಬಿಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ

ಅಂಕಣ ಸಂಗಾತಿ ಸಕಾಲ ಶಿವಲೀಲಾ ಹುಣಸಗಿ

ಭಾರತಿ ಅಶೊಕ್ ಕವಿತೆ-ಮೌನ ಮುರಿಯುವ ಮುನ್ನ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಮೌನ ಮುರಿಯುವ ಮುನ್ನ ಭಾರತಿ ಅಶೊಕ್

ಮಧುರಾ ಮೂರ್ತಿಕವಿತೆ-ಆತ್ಮದ ಗೋಳು

ಕಾವ್ಯಸಂಗಾತಿ ಆತ್ಮದ ಗೋಳು ಮಧುರಾ ಮೂರ್ತಿ