ಅಂಕಣ ಸಂಗಾತಿ ಚಾಂದಿನಿ ಅನಾಫಿಲೀಸ್ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣು ಸೊಳ್ಳೆಯೂ . ಸೊಳ್ಳೆಗು ನನಗೂ ಬಿಡಿಸಲಾರದ ಬಂಧ-ಸಂಬಂಧ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟುವ ಮುಂಚೆ ನನ್ನೂರು ಮಲೇರಿಯಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಇದು ನಂಗೆ