ನಿನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲಿ

ಅಂಕಣ ಸಂಗಾತಿ

ಸಕಾಲ
ನಿರ್ಲಿಪ್ತ-ನಿರ್ಭಾವುಕತೆಯ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ.

ಅರ್ಥ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ‘ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು’

ಅರ್ಥ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ‘ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು’

ಕೆ.ಶಿವು.ಲಕ್ಕಣ್ಣವರ

Back To Top