ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಾಟೀಲ ಎಂ ಪಿ ಕವಿತೆ ಸೋತಿದೆ ಮನಸ್ಸು

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಾಟೀಲ ಎಂ ಪಿ ಕವಿತೆ ಸೋತಿದೆ ಮನಸ್ಸು

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಾಟೀಲ ಎಂ ಪಿ

ಸೋತಿದೆ ಮನಸ್ಸು

ಪ್ರೊ.ಸಿದ್ದು ಸಾವಳಸಂಗ ಕವಿತೆ-ನಂಬಿಕೆ ಸತ್ತುಹೋಗಿದೆ

ಪ್ರೊ.ಸಿದ್ದು ಸಾವಳಸಂಗ ಕವಿತೆ-ನಂಬಿಕೆ ಸತ್ತುಹೋಗಿದೆ

“ಕೋರ್ಟು ಕೊಠಡಿಯೊಳಗೆ” ಒಂದುನೋಟ ಡಾ. ಜಿ. ಪಿ. ಕುಸುಮಾ ಮುಂಬಯಿ

ವಿಶೇಷ ಬರಹ

ಡಾ. ಜಿ. ಪಿ. ಕುಸುಮಾ ಮುಂಬಯಿ

“ಕೋರ್ಟು ಕೊಠಡಿಯೊಳಗೆ”

ಡಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಹಿರೇಮಠ ಕವಿತೆ ಆ ಒಂದು ಮಾತು

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ

ಡಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಹಿರೇಮಠ

ಆ ಒಂದು ಮಾತು

ನಾಗರಾಜ ಜಿ. ಎನ್. ಬಾಡ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ನಡುವೆ..

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ

ನಾಗರಾಜ ಜಿ. ಎನ್. ಬಾಡ

ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ನಡುವೆ..

ಅನುರಾಧ ಜನಾರ್ದನ್ ನೆಟ್ಟಾರು ಕವಿತೆ-ಬಾಳು ಬೆಳಕಾಗಲಿ

ಕಾವ್ಯಸಂಗಾತಿ

ಅನುರಾಧ ಜನಾರ್ದನ್ ನೆಟ್ಟಾರು

ಬಾಳು ಬೆಳಕಾಗಲಿ

ಹೆಚ್. ಎಸ್. ಪ್ರತಿಮಾ ಹಾಸನ್ ಕವಿತೆ-ಹಸಿರುಟ್ಟ ಭೂತಾಯಿ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ

ಹೆಚ್. ಎಸ್. ಪ್ರತಿಮಾ ಹಾಸನ್

ಹಸಿರುಟ್ಟ ಭೂತಾಯಿ

Back To Top