ಪತ್ರಿಕಾ ಲೋಕದ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧಕರಾದ ಎಲ್. ಎಸ್. ಶಾಸ್ತ್ರಿ

ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ ಪತ್ರಿಕಾ ಲೋಕದ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧಕರಾದ ಎಲ್. ಎಸ್. ಶಾಸ್ತ್ರಿ

ಹೀಗೊಂದು ಗಾಡೀ ಪುರಾಣ..!ಡಾ.ವೈ.ಎಂ.ಯಾಕೊಳ್ಳಿ

ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಗಾತಿ ಹೀಗೊಂದು ಗಾಡೀ ಪುರಾಣ..! ಡಾ.ವೈ.ಎಂ.ಯಾಕೊಳ್ಳಿ

ಹಮೀದಾ ಬೇಗಂ ದೇಸಾಯಿ-ಗಜ಼ಲ್

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಗಜಲ್ ಹಮೀದಾ ಬೇಗಂ ದೇಸಾಯಿ

ಇಮಾಮ್ ಮದ್ಗಾರ ಕವಿತೆ-ಮಂಕಾದ ಪ್ರೀತಿ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಮಂಕಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇಮಾಮ್ ಮದ್ಗಾರ

ಶೇಕ್ಸಪಿಯರ್ ಸಾನೆಟ್-138ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ-ನಾಗರೇಖಾ ಗಾಂವಕರ

ಅನುವಾದ ಸಂಗಾತಿ ಶೇಕ್ಸಪಿಯರ್ ಸಾನೆಟ್-138 ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ-ನಾಗರೇಖಾ ಗಾಂವಕರ

ಈಶ್ವರ ಜಿ ಸಂಪಗಾವಿ-ಗಜಲ್

ಕಾವ್ಯಯಾನ ಗಝಲ್ March 2, 2023admin ಈಶ್ವರ ಜಿ ಸಂಪಗಾವಿ-ಗಜಲ್ ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಈಶ್ವರ ಜಿ ಸಂಪಗಾವಿ ಗಜಲ್

ಅಂಕಣ ಸಂಗಾತಿ ಗಜಲ್ ಲೋಕ ರತ್ನರಾಯಮಲ್ಲ ಅವರ ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಮಹಾಂತೇಶ ಗೋನಾಲರ ಗಜಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆ