ಅಂಕಣ ಬರಹ ಕ್ಷಿತಿಜ ಭಾರತಿ ನಲವಡೆ ಅವಕಾಶವೆಂಬ ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ

ಅಂಕಣ ಬರಹ ಕ್ಷಿತಿಜ ಭಾರತಿ ನಲವಡೆ ಸಮರ್ಪಣೆ

ಅಂಕಣ ಬರಹ ಕ್ಷಿತಿಜ ಭಾರತಿ ನಲವಡೆ ಮಸ್ತಕದ ಮಣಿ ಮುಕುಟ ಪುಸ್ತಕ

ಅಂಕಣ ಬರಹ ಕ್ಷಿತಿಜ ಭಾರತಿ ನಲವಡೆ ಮಳೆಯ ಪುಳಕ

ಅಂಕಣ ಬರಹ ಕ್ಷಿತಿಜ ಭಾರತಿ ನಲವಡೆ ಭಯ

ಅಂಕಣ ಬರಹ ಕ್ಷಿತಿಜ ಭಾರತಿ ನಲವಡೆ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ

ಅಂಕಣ ಬರಹ ಕ್ಷಿತಿಜ ಭಾರತಿ ನಲವಡೆ ಮನಸೆಂಬ ಮರ್ಕಟ

ಅಂಕಣ ಬರಹ ಕ್ಷಿತಿಜ ಭಾರತಿ ನಲವಡೆ ಮಾತು

ಅಂಕಣ ಬರಹ ಕ್ಷಿತಿಜ ಭಾರತಿ ನಲವಡೆ ಬೆಳಗು-ಬೆಳಕು

ಅಂಕಣ ಬರಹ ಕ್ಷಿತಿಜ ಭಾರತಿ ನಲವಡೆ ಜ್ಞಾನವೇ ಶಕ್ತಿ