ಚಂದಮಾಮ,

.ನಮ್ಮನ್ನಾವರಿಸಿದ ಜ್ಞಾನದ ಬ್ರೂಣ ಬುದ್ದ

ಬುದ್ದ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ವಿಶೇಷ
ನಮ್ಮನ್ನಾವರಿಸಿದ ಜ್ಞಾನದ ಬ್ರೂಣ ಬುದ್ದ

ನಮ್ಮನ್ನಾವರಿಸಿದ ಜ್ಞಾನದ ಬ್ರೂಣ ಬುದ್ದ

Back To Top