ಲತಾ ಧರಣೇಶ್ ಅವರ ಕಥೆ- ನಿರ್ಧಾರ

ಕಥಾ ಸಂಗಾತಿ ಲತಾ ಧರಣೇಶ್ ನಿರ್ದಾರ

ಡಾ.. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪಾಟೀಲ್ ಕವಿತೆ-ಇಳೆಗೆ ಮಳೆ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಡಾ.. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪಾಟೀಲ್ ಇಳೆಗೆ ಮಳೆ

ಶಂಕರಾನಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ- ಗಜಲ್

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಶಂಕರಾನಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗಜಲ್

ಆದಪ್ಪ ಹೆಂಬಾ ಮಸ್ಕಿ ಕವಿತೆ-ಬದುಕ ಬಂಡಿ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಆದಪ್ಪ ಹೆಂಬಾ ಮಸ್ಕಿ ಬದುಕ ಬಂಡಿ

ಬಹುಮಾನಿತ ತೆಲಗು ಕಥೆ-ಅರಳಿದ ವಸಂತ- ಕನ್ನಡಾನುವಾದ ಚಂದಕಚರ್ಲ ರಮೇಶಬಾಬು

ಅನುವಾದ ಸಂಗಾತಿ ಅರಳಿದ ವಸಂತ ತೆಲುಗು ಮೂಲ: ನಾಮನಿ ಸುಜನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಂದಕಚರ್ಲ ರಮೇಶಬಾಬು

ಗೌರಿ ಪ್ರಿಯ- ಗಜಲ್

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಗೌರಿಪ್ರಿಯ ಗಜಲ್

ಡಾ ದಾನಮ್ಮ‌ ಝಳಕಿ ಕವಿತೆ-ಉತ್ತರವಿರದ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಡಾ.ದಾನಮ್ಮ ಝಳಕಿ ಉತ್ತರವಿರದ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಅಂಕಣ ಬರಹ ಕ್ಷಿತಿಜ ಭಾರತಿ ನಲವಡೆ ಜ್ಞಾನವೇ ಶಕ್ತಿ