ಮಾಜಾನ್ ಮಸ್ಕಿ-ಗಜಲ್

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಮಾಜಾನ್ ಮಸ್ಕಿ ಗಜಲ್

ಸಾಕ್ಷಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಿಕೋಟಿಕರ- ನ್ಯಾನೊ ಕತೆಗಳು

ಕಥಾ ಸಂಗಾತಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಿಕೋಟಿಕರ ನ್ಯಾನೊ ಕತೆಗಳು ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಮಾ( ಬಾ)ಗಿದವಳು.

ಪ್ರೊ. ಸಿದ್ದು ಸಾವಳಸಂಗ-ಸಖಿ ಪದ್ಯಗಳು

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಪ್ರೊ. ಸಿದ್ದು ಸಾವಳಸಂಗ ಸಖಿ ಪದ್ಯಗಳು

ಭರವಸೆಯೇ ಸಾಧನೆಯ ಬೆಳಕು…!ಶ್ರೀನಿವಾಸ.ಎನ್.ದೇಸಾಯಿ ಲೇಖನ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ.ಎನ್.ದೇಸಾಯಿ, ಭರವಸೆಯೇ ಸಾಧನೆಯ ಬೆಳಕು…!

ಡಾ ಡೋ.ನಾ.ವೆಂಕಟೇಶ-ನಿನ್ನ ಕಥೆ ನಾನು

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ನಿನ್ನ ಕಥೆ ನಾನು ಡಾ ಡೋ.ನಾ.ವೆಂಕಟೇಶ

ಸುರೇಶ್ ಕಲಾಪ್ರಿಯಾ-ಗಜಲ್

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಸುರೇಶ್ ಕಲಾಪ್ರಿಯಾ ಗಜಲ್

ಬದಲಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ – ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಪಾಲಕರ ಮನಸ್ಥಿತಿ – ಲೇಖನ ಸುಧಾಹಡಿನಬಾಳ

ಸುವಿಧಾ ಹಡಿನಬಾಳ ಬದಲಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ – ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಪಾಲಕರ ಮನಸ್ಥಿತಿ

ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಹಿರೇಮಠ-ಗಜಲ್

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಹಿರೇಮಠ ಗಜಲ್

ವಿಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸುಳ್ಯ-ಗಜಲ್

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ವಿಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸುಳ್ಯ ಗಜಲ್

ಮಾರುತೇಶ್ ಮೆದಿಕಿನಾಳ ಕವಿತೆ-ಕಲ್ಲೆಂದು ಕಡೆಗಣಿಸದಿರು

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಮಾರುತೇಶ್ ಮೆದಿಕಿನಾಳ ಕಲ್ಲೆಂದು ಕಡೆಗಣಿಸದಿರು