ಎಸ್ ಜೆ ಟಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕವಿತೆ-ನನ್ನರಸಿಗೆ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಎಸ್ ಜೆ ಟಿ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನರಸಿಗೆ

ಲಲಿತಾ ಕ್ಯಾಸನ್ನವರ-ಶಿಕ್ಷಣದ ತೇರನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಬನ್ನಿ …..

ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗ ಲಲಿತಾ ಕ್ಯಾಸನ್ನವರ ಶಿಕ್ಷಣದ ತೇರನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಬನ್ನಿ

ನನ್ನ ಕಕ್ಕಿಯ ಆದರ್ಶಮಯ ಬದುಕು-ಲಲಿತಾ ಪ್ರಭು ಅಂಗಡಿ

ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ನನ್ನ ಕಕ್ಕಿಯ ಆದರ್ಶಮಯ ಬದುಕು ಲಲಿತಾ ಪ್ರಭು ಅಂಗಡಿ
hameedha

ಹಮೀದಾ ಬೇಗಂ. ದೇಸಾಯಿ.-

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಹಮೀದಾ ಬೇಗಂ. ದೇಸಾಯಿ. ಹಾಯ್ಕುಗಳು

ಸುಧಾ ಪಾಟೀಲ ಕವಿತೆ-ಭಾವನೆಗಳ ಸಂತೆ

ಕಾವ್ಯಸಂಗಾತಿ ಸುಧಾ ಪಾಟೀಲ ಭಾವನೆಗಳ ಸಂತೆ

ಎ. ಹೇಮಗಂಗಾ ತನಗಗಳು

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಎ. ಹೇಮಗಂಗಾ ತನಗಗಳು

ಸುವಿಧಾ ಹಡನಬಾಳ ಕವಿತೆ-ಇರುವುದೊಂದೇ ಭೂಮಿ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಸುವಿಧಾ ಹಡಿನಬಾಳ ಇರುವುದೊಂದೇ ಭೂಮಿ