ಜಯಶ್ರೀ ಭ ಭಂಡಾರಿ-ದತ್ತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಗಝಲ್.

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ದತ್ತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಗಝಲ್ ಜಯಶ್ರೀ ಭ ಭಂಡಾರಿ.

ದಾಮಿನಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ‘ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸು’ ಕವನ ಸಂಕಲನ

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಗಾತಿ ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸು ದಾಮಿನಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ

ಹನಿಕವಿತೆಗಳು-ನಾಮದೇವ ಕಾಗದಗಾರ

ಕಾವ್ಯಸಂಗಾತಿ ಚಿತ್ರಗಳು/ ಹನಿಗವಿತೆಗಳು: ನಾಮದೇವ ಕಾಗದಗಾರ ಜಾತೀಯತೆಯ ಮಾಯೆಯೊಳಗೆ…

ಗಝಲ್ ಹನಿಬಿಂದು

ಕಾವ್ಯಸಂಗಾತಿ ಗಜಲ್ ಹನಿಬಿಂದು

ಅಂಕಣ ಸಂಗಾತಿ ಗಜಲ್ ಲೋಕ ಮೇತ್ರಿಯವರ ಗಜಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿಯಾನ..

ಶಂಕರಾನಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ-ಗಜಲ್

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಗಜಲ್ ಶಂಕರಾನಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ

ಮಹೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಹಳ್ಳಿಗದ್ದೆ ಕವಿತೆ-ಮುನಿಸೇತಕೆ ಮನಸೇ

ಕಾವ್ಯಸಂಗಾತಿ ಮುನಿಸೇತಕೆ ಮನಸೇ ಮಹೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಹಳ್ಳಿಗದ್ದೆ

ಡಾ.ವಾಯ್.ಎಮ್.ಯಾಕೊಳ್ಳಿ-ಗಜಲ್

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಡಾ.ವಾಯ್.ಎಮ್.ಯಾಕೊಳ್ಳಿ ಗಜಲ್

ಕನಸುಗಳು…ಹಮೀದಾ ಬೇಗಂ ದೇಸಾಯಿ ಕವಿತೆ-

ಕಾವ್ಯಸಂಗಾತಿ ಕನಸುಗಳು ಹಮೀದಾ ಬೇಗಂ ದೇಸಾಯಿ