ಅಂಕಣ ಸಂಗಾತಿ ನೆನಪಿನದೋಣಿಯಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಪಾಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳು

ಗಜಲ್(ಜುಲ್ ಕಾಫಿಯಾ)

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಗಜಲ್(ಜುಲ್ ಕಾಫಿಯಾ) ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ

ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೂ ಆನ್ನಿಸುವುದುಂಟು-ಸುಧಾ ಹಡಿನಬಾಳ-ಕವಿತೆ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೂ ಆನ್ನಿಸುವುದುಂಟು ಸುಧಾ ಹಡಿನಬಾಳ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೂಅನ್ನಿಸುವುದುಂಟುನಾನು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆಜಾತಿ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊತ್ತುಬರಲೇ ಬಾರದಿತ್ತು ಎಂದು!ಕನ್ನಡ…

ಸಂಜೆ-ಸೂರ್ಯ-ಅಬ್ಳಿ,ಹೆಗಡೆ ಕವಿತೆ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಸಂಜೆ-ಸೂರ್ಯ ಅಬ್ಳಿ,ಹೆಗಡೆ

ಗಜಲ್

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಗಜಲ್ ಸುಮಾ ಮತ್ತು ರತ್ನರಾಯಮಲ್ಲ

ಎ.ಎ ಸನದಿಯವರ ಹೈಕು ಸಂಕಲನ -ಮಗು – ನಗು

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಗಾತಿ ಎ.ಎ ಸನದಿಯವರ ಹೈಕು ಸಂಕಲನ -ಮಗು – ನಗು