ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ತೀರವಿರದ ಕಡಲು ಅರುಣಾ ನರೇಂದ್ರ ಮೌನಕ್ಕೆ ಮಾತು ಬಂದಾಗ

ಅಂಕಣ ಸಂಗಾತಿ ಒಲವ ಧಾರೆ ನೆರಳು ನೀಡುವ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬದುಕು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಡದಿರಲಿ…!!

ಅಂಕಣ ಸಂಗಾತಿ ಸಕಾಲ ಓದುವ ಮನಸ್ಸು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬರಬೇಕು..

ಅಂಕಣ ಸಂಗಾತಿ ಗಜಲ್ ಲೋಕ ವೃತ್ತಿ -ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಪಾಟೀಲರ ಗಜಲ್ ಕೆಂದಾವರೆ…