ಗಜಲ್

ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ಹಸುಗೂಸು ಎದೆಹಾಲಿಗೆ ತಡಕಾಡುವಂತೆ
ಪ್ರೇಮದ ಅಮೃತಧಾರೆಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟದಿರು ಗೆಳೆಯ

ಮಹಿಷಾ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಪರಂಪರೆ

ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಮಹಿಷಾ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧರ ನಾಶದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಿದೆ.