ಮಳೆ ಹನಿಗಳು

ಮಳೆ ಹನಿಗಳು

ವಿಶ್ವನಾಥ ಎನ್. ನೇರಳಕಟ್ಟೆ

Clear Glass With Water Droplets Close-up Photography

ಮಳೆಯಿರದ ಇರುಳಿನಲಿ
ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳಿಗೂ
ವಿರಹ ವೇದನೆ
*


ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ
ಮಳೆ ಪ್ರಿಯತಮೆಯಿದ್ದಂತೆ
ಪ್ರೀತಿಸುವವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಟವಾಡಿಸುತ್ತದೆ
*


ಅಬ್ಬ! ಮಳೆ ಬಂತು
ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು
ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ
*


ದೇವರೂ ಅಳುತ್ತಾನೆ ನನ್ನಂತೆ
ಎಂದು ತಿಳಿದು ಸಮಾಧಾನವಾಯಿತು
ಮಳೆ ಬಂದಾಗ
*


ಮಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ
ಅವಳ ಕನವರಿಕೆ, ಕನಸುಗಳಿಗೆ
ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ
*


ಮಳೆ ಬಂದಾಗ
ಕೊಡೆ ಮರೆತುಬಂದವನು
‘ನೆನೆದ’
*


ಕಲ್ಲಿನಂಥ ಕಲ್ಲೂ
ಕರಗಿತು
‘ನೆನೆದಾಗ’
*


ಪ್ರಕೃತಿ ಸುರಿಸಿತು ಕಣ್ಣೀರು
ಮನುಷ್ಯ
ತೊಯ್ದುಹೋಗಿದ್ದಾನೆ
*


ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಳೆ
ನಿಂತಾಗ
ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ
*******************************

One thought on “ಮಳೆ ಹನಿಗಳು

  1. ಸುಂದರ ಹನಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು…

Leave a Reply

Back To Top