ವಾರದ ಕವಿತೆ

ಮೌನವಾಗು ಗೆಳೆಯ..

ಪ್ರೋ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುಟ್ಟಿ

Top View Photo of Beach

ಮೌನವಾಗು ಗೆಳೆಯ
ನನ್ನ ಮೌನ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ತಲುಪುವವರೆಗೂ..
ನನ್ನ ಮೌನದ ಭಾವ ನಿನ್ನ ಸೇರುವವರೆಗೂ ..
ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ
ತುಸು ಮೌನವಾಗು
ದೂರ ನಿಂತು ನೀಡುವ
ಭಾವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ
ನಿನ್ನ ಗುಣಗಾರಿಕೆ
ಬೇಕು ನನ್ನ ಭಾವ
ಜೀವದ ಅಭಿಸಾರಿಕೆ
ಕಾಣದಂತೆ ಕಾದಿಟ್ಟ ಈ ಮೋಹ
ಹೊರಬರುವ ಈ ಸಮಯ
ತುಸು ನೀ ಮೌನವಾಗಿರು
ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನುಗತೊಡಗಿದೆ
ಸವಿ ಸ್ನೇಹದ ಠೇವಣಿ
ತೊಟ್ಟು ಬರುವೆ ನಿನಗಾಗಿ
ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವ ದಾವಣಿ
ಉಸಿರಿನ ಒಳ ಬೀದಿಗಳಲಿ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆ ಕಾವು
ಅದಕ್ಕಾದರೂ ನೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೌನವಾಗಿರು..

ಬೇಕಾದರೆ ಕಡಲ ತೀರದ
ತೆರೆಗಳಂತೆ ಬಂದು
ಅಪ್ಪಳಿಸು ನನ್ನ
ಸಹಿಸುವೆ ಅದನ
ನಿನ್ನ ಮೌನವನು
ನಾ ಸುಖಿಸಿ ಬಿಗುವೆ.
ತುಸು ಮೌನವಾಗಿರು..

***************************************

One thought on “

Leave a Reply

Back To Top