Day: February 1, 2024

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಕೆ ವಾಣಿಗರಹಳ್ಳಿ “ನಿತ್ಯ ಸಾಯುವ ಮಹಾತ್ಮ”

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಕೆ ವಾಣಿಗರಹಳ್ಳಿ

“ನಿತ್ಯ ಸಾಯುವ ಮಹಾತ್ಮ”

ಹೆಚ್. ಎಸ್. ಪ್ರತಿಮಾ ಹಾಸನ್ ಅವರ “ಮುತ್ತಿನಂತ ಮುಕ್ತಕಗಳು”

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ

ಹೆಚ್. ಎಸ್. ಪ್ರತಿಮಾ ಹಾಸನ್

“ಮುತ್ತಿನಂತ ಮುಕ್ತಕಗಳು”

Back To Top