ಕತ್ತಲಿನ ಕವಿತೆ

ಅನುವಾದಿತ ಕವಿತೆ

ಮರಾಠಿಯ ಖ್ಯಾತ ಕವಿ ನಾಮದೇವಕೋಳಿ ಅವರ ಕವಿತೆಯೊಂದನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಕವಿ ಕಮಲಾಕರ ಕಡವೆಯವರು ಸಂಗಾತಿಯ ಓದುಗರಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದದಾರೆ

ಕತ್ತಲಿನ ಕವಿತೆ

ಮರಾಠಿಮೂಲ: ನಾಮದೇವಕೋಳಿ

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಕಮಲಾಕರಕಡವೆ

Tall cactuses growing in darkness

ಸಾಧುವಿನ ಕುಲ ಹುಡುಕಬಾರದು
ನದಿಯ ಮೂಲ ಹುಡುಕಬಾರದು
ಕತ್ತಲೆಯ ಗೂಢ ಹುಡುಕಬಾರದು

ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೂ
ಕತ್ತಲೆಯ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ
ಅರ್ಥಾತ್
ಕತ್ತಲೆಗೂಇತಿಹಾಸವಿದೆ

ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗು ಹೂವಾಗುತ್ತದೆ
ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳು ಚದುರಿಹೋಗುತ್ತವೆ
ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಭೂತವಾಗುತ್ತಾರೆ
ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಭೂತಗಳು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ

ಕತ್ತಲು
ನಿನಗೆ ಮೊದಲು
ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಬಳಿಕ
ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಸಂಗಾತಿ

ಕವಿತೆ ಅಂದೂ ಇತ್ತು
ಇಂದೂ ಇದೆ
ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ದಟ್ಟ ಘನೀರ್ಭವಿಸಿದ
ಕತ್ತಲೆಯಂತೆ

ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ರಾತ್ರಿ
ಮನಸಿನಸುತ್ತ
ಹಬ್ಬುತ್ತದೆ ಕತ್ತಲೆಯ
ವ್ಯಾಧಿ

*******************************

2 thoughts on “ಕತ್ತಲಿನ ಕವಿತೆ

Leave a Reply

Back To Top