ನಾನು ಧ್ವಂಧ್ವ..!

ಕ಻ವ್ಯಸಂಗಾತಿ

ಕೆ.ಶಿವು.ಲಕ್ಕಣ್ಣವರ

ನಾನು ಧ್ವಂಧ್ವ..!

ನನ್ನನ್ನಿಷ್ಟು ನಂಬಬೇಡ
ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹನಲ್ಲ ನಾ
ನಾನೊಂದು ಮಧೋನ್ಮತ್ತ ಆನೆ
ಹಾಗೇ ಬಾಲ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಕುಂಯುಗುಡುವ
ನಿಯತ್ತಿನ ನಾಯಿ ಕೂಡ.
ಪ್ರೀತಿ — ಸ್ನೇಹ — ವಿಶ್ವಾಸಗಳ
ಅಪರಾವತಾರದ ಛಿನ್ನೆಯೂ ಕೂಡ,
ಎಂದೆಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನೀ,
ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ
ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಿಬಿಡಬಲ್ಲ
ನನ್ನೊಳಗಿನ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕಂಡು ನೀ
ನಿಂತ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಹೂತು ಹೋಗಬಹುದು.
ಆದರೂ
ಹಸಿದವನ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಂಡು
ಕನಕರಿಸಿ, ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ
ಬಗಿದುಕೊಂಡು ಹಸಿದವನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ
‘ಅನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ’ಬಲ್ಲ ಅತೀ’ಮಾನುಷ’ನೂ ಸರಿ ನಾ ಹೌದು.
ಅರೇ ಕ್ಷಣವೂ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ,
ಆಳೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ, ನೆಲಕ್ಕೊಗೆದು
ಚಿಂದಿ ಮಾಡಿಬಿಡಬಲ್ಲ ‘ಅತೀ – ಅಮಾನುಷ’ನೂ
ಹೌದು ನಾ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾನು ನಿಖರವಾಗಿ ಇದನ್ನೇ
ಕೊಡುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಲಾರೆ ನಾ,
ಅಮೃತ ಅರ್ಪಿಸಿದಾಕ್ಷಣವೇ
ವಿಷ ಕಕ್ಕಬಲ್ಲ ಕಾರ್ಕೂಟಕ ವಿಷಜಂತೂ ಕೂಡ ನಾ!
ಏಕೆ ಗೊತ್ತೇ ನಾನು ಧ್ವಂಧ್ವ
ಹಾಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರು ನೀ,
ನನಗೆ ‘ಅಪರಿಮಿತ ಮುಖವಾಡ’ಗಳಿವೆ.!!
‘ಏಕೆ ಗೊತ್ತೇ ನಾನು ಧ್ವಂಧ್ವ’.!!


Leave a Reply

Back To Top