ಮಠದ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಘಂಟೆ ಇಲ್ಲ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ

ಮಠದ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಘಂಟೆ ಇಲ್ಲ

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ರವೀಂದ್ರ

15 Cats in Art History Every Cat Lover Would Love | DailyArt

ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ
ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆ
ಬೆಕ್ಕೊಂದು ಬಂದು ಮಲಗಿತು
ಎರಡು ಕೈ ಹಿಡಿಯಿತು
ದೇಹವ ಅದುಮಿತು
ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಶಬುದ ಬಾರಲೇ ಇಲ್ಲ
ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ವೀರ್ಯಸ್ಕಲನದ ರುಜುವಿತ್ತು

ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ
ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ, ಕಿವಿ ಹಿಡಿದು
ಹಾಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಕುಡಿಯುತಿತ್ತು
ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲಾ ಶಬುದ ಬಾರಲೇ ಇಲ್ಲ
ಗ್ಲಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಬೆರಳುಗಳ ರುಜುವಿತ್ತು

ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ
ನಾಲಿಗೆಯ ಚಪಲ
ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುತಲಿತ್ತು
ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಮೂಳೆ ಕಡಿದ ಶಬುದ ಬಾರಲೇ ಇಲ್ಲ
ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ತಿಂದ ಬಾಯಿ, ಕೈ, ವರೆಸಿದ ರುಜುವಿತ್ತು

ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ
ಹಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು
ಓಡಿ ಬಂದವು
ತೆಗೆದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿಡುತ್ತಿದ್ದರು
ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲಾ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದ ಶಬುದ ಬಾರಲೇ ಇಲ್ಲ
ಖಜಾನೆಯ ಕೀ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತಾಂತತರದ ರುಜುವಿತ್ತು

ಕಾವಿಯೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ
ರುಜುಗಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವೂ
ನಡುರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನುಂಗಿ ಹಾಕಿತ್ತು
ಮಹಜೂರು ಮಾಡಲು ಶಬುದವು ಇರಲಿಲ್ಲ
ಯಾಕೆಂದರೆ
ಮಠದ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಘಂಟೆ ಇಲ್ಲ
………….

Leave a Reply

Back To Top