ಗಜಲ್

ಗಜಲ್

ಪ್ರೊ ರಾಜನಂದಾ ಘಾರ್ಗಿ

Art of love

ಭಾವ ಪರವಶಳಾದೆ ಅವನ ಸ್ನೇಹದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ
ಜಗವನೇ ಮರೆತೆ ಮುಳುಗಿ ಅವನ ಮೊಹದ ಕಡಲಲ್ಲಿ

ಏರುತಿವೆ ಭಾವಗಳು ವೇಗದಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ
ಹಾರುತಿವೆ ಹಕ್ಕಿಗಳಾಗಿ ಮನದ ಆಗಸದಲ್ಲಿ

ಕಂಪಿಸುತಿವೆ ನರ ನಾಡಿಗಳು ರೊಮಾಂಚನದಿ
ಭಾವ ವೀಣೆ ನುಡಿಸುತಿವೆ ಪ್ರೇಮ ರಾಗದಲ್ಲಿ

ಪಡುವಣ ರವಿ ಕೆಂಪಾಗಿಸಿದ ಕೆನ್ನೆಗಳನ್ನು
ಇನಿಯನ ನೆನಪು ರಂಗು ತುಂಬಿದೆ ಮನದಲ್ಲಿ

ಬಾನಂಚಿನಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿದ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ
ರಾಜಿಯ ಮನ ತಲ್ಲಣಿಸಿದೆ ಮಿಲನದ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ


Leave a Reply

Back To Top