ಅರ್ಚನಾ ಯಳಬೇರು/ ಗಜಲ್

ಕಾವ್ಯಸಂಗಾತಿ

ಅರ್ಚನಾ ಯಳಬೇರು

ಗಜಲ್

ಭವ್ಯತೆಯ ಬಸಿರ ಹೊತ್ತ ಸುಪ್ತ ಸ್ವಪ್ನಗಳಿಗೆ ಆದೀತೇ ಸುಖ ಪ್ರಸವ
ಕಾಡುವ ಕಡುವ್ಯಥೆಯ ವಧಿಸಿದ ನಲ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಆದೀತೇ ಸುಖ ಪ್ರಸವ

ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ವಿಹರಿಸುವ ವಿಹಗಗಳಿಗೇನು ಗೊತ್ತು ಬೇಟೆಯ ಕುತ್ತು
ಪಿಕಗಳ ಕಂಠದಿ ಗರ್ಭೀಕರಿಸಿದ ಸ್ವರಗಳಿಗೆ ಆದೀತೇ ಸುಖ ಪ್ರಸವ

ಬರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಶವವಾದ ಭಾವಗಳ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವ ಹೆಗಲುಗಳಿಗೆ
ನೆಟ್ಟಿರುಳಲಿ ನಿಡುಸುಯ್ವ ನಿಟ್ಟುಸಿರುಗಳಿಗೆ ಆದೀತೇ ಸುಖ ಪ್ರಸವ

ಅರಳುವ ಮೊಗ್ಗಿನ ಅಳಲು ಅರಿತಿಹವೇ ಗುಂಯ್ಗುಡುವ ಭೃಂಗಗಳು
ಗಂಧದ ಕೊರಡಲಿ ಅಡಗಿದ ಘಮಲುಗಳಿಗೆ ಆದೀತೇ ಸುಖ ಪ್ರಸವ

ಬಲ್ಲವರಾರು ತುಮುಲಗಳ ತೆಕ್ಕೆಯಲಿ ತೊಳಲಾಡುವ ತತ್ವಗಳನು
ತಿರಸ್ಕಾರದ ಕಿಚ್ಚಿನಲಿ ಅರೆಬೆಂದ ತಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದೀತೇ ಸುಖ ಪ್ರಸವ

ಕ್ಲೇಶಗಳ ಬಿಸುಪಿನಲಿ ಬೆಂದು ಕರಕಲಾಗಿದೆ ‘ಅರ್ಚನಾ’ಳ ಅಂತರಂಗ
ಜ್ವಲಿಸುವ ಅಕ್ಷಿಗಳಲಿ ಜಿನುಗುವ ಬಾಷ್ಪಗಳಿಗೆ ಆದೀತೇ ಸುಖ ಪ್ರಸವ


Leave a Reply

Back To Top