ಮಾಸ್ತಿ ಬಾಬು-ಸವಿನೆನಪು

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ

ಸವಿನೆನಪು

ಮಾಸ್ತಿ ಬಾಬು

ನಾ ಹೇಗಿದ್ದರೇನು?
ಎಲ್ಲಿದ್ದರೇನು?
ನಿನ್ನ ನೆನಪೊಂದು ಸಾಲದೆ ಬದುಕಲು

ಮನದಲ್ಲಿ ಕನಸು ಕಾಣಲು
ಆಸೆಗಳ ಭರವಸೆಯಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಲು
ನಿನ್ನ‌ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದೆ ಸಾಲದೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ನೀಡಲು

ನೀ ಆಡಿದ ಮಾತು ನಾ ಮರೆಯಲುಂಟೆ ಗೆಳತಿ?
ನಾ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಚನವ ನೀ ಮರೆಯಲುಂಟೆ?
ನಂಬಿಕೆಯೊಂದೇ ಸಾಲದೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ
“ಜೀವಿಸಲು”?

ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕೂ ಕಾಡುತಿಹುದು ನಿನ್ನಯ
ಸವಿನೆನಪುಗಳು
ನಿನಗೂ‌ ಹೀಗೆಯೇ ಎಂಬೊಂದು
ಪ್ರಶ್ನೆಯು‌ ಉಳಿದಿಹುದು ನನ್ನಲಿ,
ಉತ್ತರಿಸು ಪ್ರಿಯ ಸತಿಯೇ ಉತ್ತರಿಸು.


2 thoughts on “ಮಾಸ್ತಿ ಬಾಬು-ಸವಿನೆನಪು

  1. ನೆನಪೊಂದೇ ಸಾಕು ಬದುಕಲು ಕೇವಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಜೀವಿಸಬಹುದು ! ಅದ್ಭುತ .ಬಾಬುರವರೇ

Leave a Reply

Back To Top