Category: ಗಝಲ್

ಇಂದಿರಾ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರ ತರಹಿ ಗಜಲ್

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ

ತರಹಿ ಗಜಲ್

ಇಂದಿರಾ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರ

ತರಹಿ ಗಜಲ್( ಹೈ ತೋ ಸರ್ ಅವರ ಊಲಾ ಮಿಸ್ರಾಗೆ)

ಅನಸೂಯ ಜಹಗೀರದಾರ ತರಹಿ ಗಜಲ್

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ

ತರಹಿ ಗಜಲ್

ಹಮೀದಾ ಬೇಗಂ (ಎದೆಯಲವಿತ ನೋವು….)

ಅನಸೂಯ ಜಹಗೀರದಾರ

Back To Top